Preguntes Freqüents

Què és la Logosofia?
Quins objectius té? Quins beneficis se n'obtenen?
Com s'estudia la Logosofia?
Quina durada tenen els estudis de Logosofia?Hi ha graus o títols a assolir? Hi ha requisits d'edat per començar?
Quines activitats es realitzen als centres d'estudi logosòfics?
Com prendre contacte amb la Logosofia?
Com començar els estudis de Logosofia?
Com es finança el centre d'estudis logosòfics?
És Psicologia?
És Filosofia?
És una ideologia política o una concepció sociològica?
És Logosofia una Religió?

Què és la Logosofia? Quin és el seu significat?

La Logosofia és una doctrina eticofilosòfica, desenvolupada per Carlos Bernardo González Pecotche, que ofereix eines d'ordre conceptual i pràctic per aconseguir l’autoperfeccionament a través d'un procés d'evolució conscient, que permet realitzar paral•lelament un procés que condueix al coneixement de si mateix.

Sobre el significat de la paraula Logosofia, el seu nom reuneix en una sola paraula les veus gregues logos ("verb creador o manifestació del saber suprem") i sophia ("ciència original o saviesa"), que l'autor va adoptar per designar una nova línia de coneixements, un mètode i una tècnica que són eminentment propis.

Logosofia és una nova pedagogia destinada a la reeducació d'un mateix.

tornar

Quins objectius té? Quins beneficis se n'obtenen?

Ensenya l’ésser a conèixer-se a si mateix a través d'un procés de superació integral eminentment pràctic instituït amb aquesta finalitat i a pensar lliurement, desarrelant de la seva ment temors, dogmes i prejudicis. Això el va habilitant a penetrar, a poc a poc, en el coneixement dels seus pensaments, de la seva constitució interna, del món mental ... Com a conseqüència, promou en l’ésser humà el desenvolupament de la seva capacitat d'aprendre, de pensar, de fer, de sentir, la qual cosa el va erigint en un individu més digne, més conscient i més útil envers la societat on viu.

Els grans objectius de Logosofia són:

1. L'evolució conscient de l'home, mitjançant l'organització dels seus sistemes mental, sensible i instintiu.

2. El coneixement de si mateix, que implica el domini ple dels elements que constitueixen el secret de l'existència de cadascú.

3. La integració de l'esperit, perquè l'ésser pugui aprofitar els valors que li pertanyen, originats a la seva pròpia herència.

4. El coneixement de les lleis universals, indispensable per ajustar la vida als seus savis principis.

5. El coneixement del món mental, transcendent o metafísic, on tenen origen totes les idees i pensaments que fecunden la vida humana.

6. L'edificació d'una nova vida i un destí millor, superant al màxim les prerrogatives comunes.

7. El desenvolupament i el domini profund de les funcions d'estudiar, d'aprendre, d'ensenyar, de pensar i de fer, de manera que el mètode logosòfic es transsubstancia en aptituds individuals de significació incalculable per al futur pedagògic en l'educació de la humanitat.

tornar

Com s'estudia la Logosofia?

La Logosofia s'estudia i es practica seguint el mètode que ella mateixa estableix. Aquest mètode, essencialment psicodinàmic, prescriu l'estudi i pràctica individual complementats amb l’intercanvi i pràctica col•lectiva.

"L'estudi i pràctica individual comprèn tres etapes que s'estenen al llarg de la vida, reiterant-se en progressió ascendent. En els trams inicials, es realitza de la manera següent:

a) Primera etapa: Comprèn l'estudi interpretatiu dels temes que configuren el programa d'estudi, sense exclusió d'altres que interessin particularment a l'estudiant. S'inicia amb un repàs general dels llibres logosòfics, per tal de tenir una idea, general també, de la concepció que els inspira. A mesura que s'avança en la lectura i aprofundiment dels temes, cadascú es preguntarà què és el que ha comprès i ho anotarà. Aquest aspecte del procés que es documenta per a guia de si mateix, contribueix també amb gran eficàcia a l'aclariment de idees i conceptes.

b) Segona etapa: L'ensenyament és tractat més a fons, sumant-se aquesta vegada a l'ensinistrament, la seva aplicació a la vida en els diferents i variats sectors on cadascú desenvolupa les seves activitats quotidianes.

c) Tercera etapa: Completa el cicle, configurant el domini de coneixements i la creació de noves aptituds per usar-les en favor del procés individual d'evolució conscient. S'assoleix la maduresa logosòfica quan, després de l'aprenentatge tècnic, s'elaboren comprensions bàsiques dels ensenyaments que després es porten al camp experimental de la pròpia vida. L'encert en l'aplicació converteix l'ensenyament en coneixement.

El mètode prescriu com a complement de l'estudi i pràctica de l'ensenyament logosòfic a complir en l’àmbit individual, el seu estudi i pràctica en el col•lectiu. La confrontació d'interpretacions o comprensions que cadascú hagi aconseguit fer dels ensenyaments entre aquells que també estudien Logosofia i es troben més o menys a la mateixa altura en la investigació, permet verificar si del tòpic estudiat van ser vistos per la intel•ligència tots els seus aspectes o , si més no, els més accessibles. De la qual cosa en resulta que l'estudi individual és fins a cert punt inseparable del col•lectiu.”

tornar

Quina durada tenen els estudis de Logosofia?Hi ha graus o títols a assolir? Hi ha requisits d'edat per començar?

L'estudi logosòfic no té fi. Les dues tasques principals que es realitzen, el coneixement de si mateix i el procés d'evolució conscient, són il•limitades. Cada pas fet en ambdues tasques és un pas més guanyat a la nostra superació integral i és, a més a més, el punt de partida per a un nou treball. Els estímuls que ofereix l'estudi es van renovant constantment ja que el fet d'assolir una millor condició psicològica permet plantejar propòsits cada vegada més clars i feliços.

A la Logosofia no hi ha graduacions ni títols. Tots som estudiants. Aquells que aconsegueixen una millor capacitació interna seran, alhora, si així ho desitgen, docents, sense que hi hagi ni jerarquies ni categories d'estudiants.

No hi ha límit d'edat per començar els estudis logosòfics. Únicament es requereix ser major d'edat. Als centres d'estudis logosòfics comparteixen activitats persones de totes les edats. Lògicament, com en qualsevol altre estudi o activitat, com més aviat es comenci la seva pràctica, majors i més ràpids beneficis se n'obtindran.

tornar

Quines activitats es realitzen als centres d'estudi logosòfics?

A part de les activitats obertes al públic i destinades a donar a conèixer aquesta nova disciplina, els estudiants de Logosofia es reuneixen com a mínim un cop per setmana per assistir als nuclis, reunions setmanals on s'intercanvia sobre el tema d'estudi prèviament proposat i al qual pertanyen en funció del seu nivell d'estudis. A més també s'organitzen setmanalment tertúlies on s'exposen, des d'un punt de vista eminentment pràctic, temes d'actualitat o d'interès general, al mateix temps que es promou l'intercanvi entre els presents.

tornar

Com prendre contacte amb la Logosofia?

Per saber més sobre Logosofia / formar-se’n un concepte més ampli de Logosofia / una idea més completa, es pot contactar amb les diferents Seus i Centres d'Estudis de Logosofia.

A través del correu electrònic o bé acostar-se a la filial o centre d'estudi més proper, durant els horaris d'atenció al públic.

És aconsellable anticipar la vostra visita per via telefònica o per correu electrònic a fi de tenir la seguretat que pugueu ser atesos, ja que els estudiants de Logosofia també hem d’atendre les nostres professions.

Apropar-se o assistir a algunes de les activitats obertes al públic que organitza habitualment el Centre d'Estudis Logosòfics i que es poden consultar en aquesta web, o bé personalment, per correu electrònic.

tornar

Com començar els estudis de Logosofia?

Per començar els estudis logosòfics cal entrar en contacte amb alguna de les Seus de la Institució, per tal d'iniciar els "Cursos d'informació i Preparació", que consisteixen en reunions individuals completament gratuïtes amb un estudiant de Logosofia, d'una hora per setmana, en un horari a convenir. L'objectiu d'aquestes reunions és que l'interessat es formi una idea clara i precisa dels objectius d'aquest ensenyament per tal de valorar si s'adapta a les seves inquietuds, a través dels primers contactes amb la bibliografia de Carlos Bernardo González Pecotche, material imprescindible d'estudi.

tornar

Com es finança el centre d'estudis logosòfics?

El centre d'estudis logosòfics es finança, principalment, amb les quotes prefixades que els membres paguen mensualment. Aquestes aportacions estan destinades exclusivament a cobrir les despeses de manteniment del centre d'estudis i les activitats que s'hi realitzen. Tots els estudiants i docents de Logosofia exerceixen professions i treballs al marge de la seva participació en les activitats logosòfiques, les quals no constitueix en cap cas font d'ingressos ni són la forma de vida per cap dels seus integrants.

tornar

És Psicologia?

Els psicòlegs examinen la psicologia de l'altre, porten la investigació fora d'ells mateixos, sense recolzar-se en les seves pròpies vivències internes i conscients.

En canvi, la Logosofia condueix l'individu a investigar i analitzar dins de si la seva pròpia estructura psicològica.

La Logosofia li obre les portes del seu món intern i el porta a comprendre els temes psicològics, alhora que respon a les exigències de les seves pròpies necessitats internes.

La Logosofia es centra en el coneixement de si mateix, en canvi la psicologia es dirigeix al coneixement dels altres.

tornar

És Filosofia?

La Filosofia és el conjunt de sabers que busca establir, de manera racional, els principis més generals que organitzen i orienten el coneixement de la realitat, així com el sentit de l'obrar humà.

Els diversos sistemes filosòfics estan reservats a aquells que s'aventuren a addicionar-los als seus patrimonis personals com a mitjà de mantenir-se al dia amb els problemes plantejats en ells.

La Logosofia no planteja problemes, sinó que els resol individualment, perquè cada home és una entitat individual que necessita resoldre els seus propis problemes, amb la qual cosa es posa en condicions d'ajudar a d’altres a resoldre per si mateixos els problemes que afronten.

El saber logosòfic no té punts de referència amb cap altra branca del saber comú. La ciència logosòfica, única en el seu gènere i en les seves projeccions, fonamenta els seus coneixements sobre veritats incontrovertibles i en fets irrefutables. Aquesta és la raó per la qual rebutja tota hipòtesi. Tampoc no teoritza, per no necessitar de cap d'aquests recursos a les finalitats de la seva exposició. D'altra banda, les nostres afirmacions són verificades cada dia per tots els que des d'anys conreen la Logosofia amb profit per a les seves vides.

tornar

És una ideologia política o una concepció sociològica?

Les ideologies i concepcions polítiques es basen en el domini encobert de les masses humanes, però no faciliten al ciutadà el desenvolupament de la seva integritat individual ni l'ensenyen a valer-se de si mateix en els actes de la seva vida ni a ser veritablement conscient de la seva responsabilitat com a membre de la societat o grup social del qual forma part, sense perdre la seva llibertat i independència. Per a la Logosofia només es podran assolir resultats positius partint de la millora de l'individu per anar a la societat, en lloc de procedir en sentit invers.

tornar

És Logosofia una Religió?

Religió és el conjunt de creences o dogmes sobre la divinitat, de sentiments de veneració i temor cap a ella, de normes morals per a la conducta individual i social i de pràctiques rituals, principalment l'oració i el sacrifici per donar-li culte.

La Religió s'aferra a la tradició, inculca des de fa mil•lennis idees i creences que endureixen els sentiments i immobilitzen certes zones de la ment humana, es basa en la fe cega en dogmes i creences.

Logosofia descarta la fe cega en dogmes i creences i la substitueix per la fe en si mateix, és a dir en les possibilitats d'un mateix i reemplaça el creure pel pensar que condueix al saber.

Ajuda a pensar i a sentir amb tota llibertat

Ajuda els éssers sotmesos des de ben petits al procés d'arrelament inconscient de certes imatges rígides i, per tant, estàtiques, relacionades amb la seva educació espiritual.

Ajuda a eradicar les traves que resulten totalment nocives per al desenvolupament espiritual i evolutiu de l'ésser humà.

tornar